Regulamin


                                   REGULAMIN SERWISU "SkyHeroes"
I. DEFINICJE.
Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1. SkyHeroes - oznacza zarówno serwis SkyHeroes znajdujący się na stronie internetowej: 
http://SkyHeroes.pl/ oraz sklep internetowy dostępny pod adresem: 
http://SkyHeroes.pl/, za pośrednictwem których Użytkownik może korzystać z Usług
2. Usługi – funkcjonalności udostępniane Użytkownikom przez SkyHeroes.
3. Konto  - indywidualny  profil  Użytkownika,  zawierający  dane  potrzebne  do  świadczenia 
usług,  stan  konta  oraz  login  i  hasło  umożliwiające  identyfikację i  indywidualny  dostęp 
Użytkownika do Usług.
4. Użytkownik - podmiot posiadający dostęp do Usług, będący osobą fizyczną posiadającą
pełnię zdolności do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostką organizacyjną, 
która na mocy określonych przepisów posiada możliwość bycia podmiotem praw lub 
obowiązków.
5. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu "SkyHeroes".


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Właścicielem  SkyHeroes jest  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną zdolność do  czynności 
prawnych.
2. Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się z platformą handlową SkyHeroes
poprzez:
a. wiadomości  e-mail  pod  adresem:  [email protected];  w 
dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 2000;


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
1. W  celu korzystania  z  Usług  świadczonych  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu 
Użytkownik powinien posiadać:
a. przeglądarkę internetową:  Chrome  (wszystkie  wersje)  lub  Mozilla  FireFox  w 
wersji nie starszej niż 3.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b) włączoną
obsługę Java Script,
2. Grę Minecraft firmy Mojang (premium lub non-premium) w wersji 1.9 lub nowszej
3. Konto na serwerze SkyHeroes.pl
4. Adobe Flash Player (wersja nie starsza niż 18)
5. Warunkiem świadczenia Usług określonych w Regulaminie jest dokonanie rejestracji 
serwisie SkyHeroes oraz zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie internetowej SkyHeroes i jest 
udostępniany Użytkownikowi przed zawarciem umowy.


IV. REJESTRACJA I KONTO UŻYTKOWNIKA.
1. Na zasadach określonych w niniejszym paragrafie SkyHeroes zawiera z Użytkownikiem 
umowę o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną, na podstawie której tworzone jest 
Konto Użytkownika.
2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Dla założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych:
a. Login (dowolna wybrana nazwa Konta Użytkownika),
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Aktywny adres e-mail
4. Rejestracja dokonuje się w momencie wprowadzenia niezbędnych danych do formularza 
na stronie SkyHeroes.
5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik  może  w  każdym  czasie  wypowiedzieć umowę o  świadczenie  usług  drogą
elektroniczną.
7. SkyHeroes zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w przypadku braku aktywności na Koncie Użytkownika w okresie ostatnich 
30 dni. Za brak aktywności konta uważa się brak logowania Użytkownika do przez okres 30 dni.
8. Wypowiedzenie  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron,  jak  również jej  rozwiązanie  za 
obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta 
Użytkownika oraz jego usunięciem.
9. SkyHeroes może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel  rejestracji  lub  sposób  korzystania  z  usług  jest  oczywiście  sprzeczny  z 
zasadami i celem funkcjonowania serwisu;
b. działalnośćUżytkownika  jest  sprzeczna  z  obowiązującymi  normami 
obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także 
jeśli narusza prawa osób trzecich;
c. otrzymał urzędowe  zawiadomienie  o  bezprawnym  charakterze  podanych 
danych lub związanej z nimi działalności;
d. użytkownik  w  rażący  lub  uporczywy  sposób  narusza  postanowienia 
Regulaminu;
10. Przed  wypowiedzeniem  umowy  o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną a  także  w 
przypadkach  naruszeń Regulaminu  mniejszej  wagi  SkyHeroes może  zawiesić Konto 
Użytkownika  na  czas  nieokreślony.  Konto  Użytkownika  polega  na  zablokowaniu 
możliwości  korzystania  z  Usług.  Decyzja  o  zawieszeniu  Konta  Użytkownika  zostanie 
cofnięta w razie ustania lub wyjaśnienia przyczyny zawieszenia.
11. Oświadczenie  o  wypowiedzeniu  umowy  o  świadczenie  usług  drogą elektroniczną
składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres 
e-mail  podany  do  kontaktu  w  Koncie  Użytkownika  lub  poprzez  usunięcie  Konta 
Użytkownika.
12. Niezależnie od zasad wypowiadania umów z Użytkownikami  oraz  blokowaniem  Kont 
obowiązuje  przyjęty  przez  SkyHeroes i  umieszczony  na  stronie  internetowej  serwisu 
"Taryfikator Kar".


V. USŁUGI.
1. SkyHeroes oferuje Użytkownikom następujące usługi:
a. darmowy dostęp do serwera Minecraft znajdującego się pod adresem IP podanym 
na stronie;
b. darmowe forum dostępne po zalogowaniu;
c. sklep;
d. konkursy - których zasady każdorazowo pojawiają się w ogłoszeniu o konkursie.
2. W ramach usługi sklep:
a. Użytkownik  może  dokonać zamówienia za pośrednictwem  strony  internetowej: 
http://SkyHeroes.pl/,  przez  całą dobę,  przez  siedem  dni  w  tygodniu.  Z  tytułu 
składania zamówień nie są pobierane dodatkowe opłaty. W momencie składania 
zamówienia użytkownik potwierdza, że  zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja 
zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyty produkt.
b. Użytkownik może zamówić produkty dostępne i opisane na stronie sklepu. Opis 
zawiera  cenę brutto  - szczegółowy  opis  każdego  produktu  pojawia  się po  jego 
kliknięciu;
c. zamówienie następuje  poprzez  kliknięcie  pola  wyboru  dostępnego  produktu  na 
stronie  internetowej  sklepu,  następnie  wyboru  dostępnej  metody  płatności  i 
wypełnienie niezbędnych danych w zależności od metody płatności;
d. płatności w sklepie SMS realizowane są za pomocą wiadomości "SMS premium" 
bądź przelewów,  świadczonych  przez  CashBill.  W  przypadku  jakichkolwiek 
problemów  z  otrzymaniem  kodu  zwrotnego  SMS  lub  problemu  z  przelewem 
prosimy o złożenie reklamacji tutaj https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz. W 
przypadku  wystąpienia innych problemów prosimy o bezpośredni  kontakt  na  e-
mail: [email protected]
e. Po podaniu poprawnego kodu otrzymanego  po dokonaniu płatności oraz nazwy 
Konta Użytkownika, a następnie kliknięciu przycisku "Aktywuj usługę" w sklepie 
internetowym,  Użytkownikowi  zostaje  przydzielona  zakupiona  usługa  na  Konto 
Użytkownika podane w odpowiednim polu formularza zakupu usługi w czasie nie 
dłuższym, niż 15 minut.
f. SkyHeroes zastrzega sobie prawo zamiany cennika w ramach Usługi sklep.


VI. REKLAMACJE.
1. Reklamacja może być złożona:
a. w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected];
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Użytkownika;
b. określenie  przedmiotu  reklamacji  oraz  reklamowanego  okresu,  w  tym  dat 
dokonania reklamowanych czynności;
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
d. wysokość kwoty  odszkodowania  lub  innej  należności  wynikających  z  umowy 
lub z przepisów prawa - w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty;
e. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania;
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
4. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację
powinna:
a. zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
b. zostać doręczona reklamującemu wiadomością elektroniczną z potwierdzeniem 
odbioru;


VII. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 
827) Usługobiorca  będący  konsumentem  ma  prawo  do  odstąpienia  od  umowy 
świadczenia  usług  drogą elektroniczną bez  podania  przyczyn,  w  terminie  14  dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie  dokonywane  jest  przez  złożenie  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy  w 
formie pisemnej lub elektronicznej na adres [email protected];
3. SkyHeroes niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia 
woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w art. 
38 ustawy i o prawach konsumenta.
5. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy Użytkownik wyraźnie 
zażądał wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on 
obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. SkyHeroes zbiera  tylko  te  dane,  które  są niezbędne  do  należytego  świadczenia 
oferowanych Usług.
2. Użytkownik  potwierdza  autentyczność i  zgodność z  prawdą danych  zawartych  w 
formularzu rejestracyjnym.
3. Baza  danych  osobowych  Użytkowników  podlega  ochronie  prawnej.  Dane  te  są
szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest SkyHeroes, który dokonuje przetwarzania 
danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze 
zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. SkyHeroes nie  odpowiada  za  autentyczność informacji  i  danych  podawanych  przez 
Użytkowników  lub  informacji  o  Użytkownikach  udostępnianych  innym  osobom. 
SkyHeroes zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem 
rzeczywistym.
6. SkyHeroes nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jej działalności oraz 
zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek 
innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej SkyHeroes takie działanie 
i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, 
a  w  szczególności  w  sposób  przewidziany  przepisami  ustawy  o  ochronie  danych 
osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. SkyHeroes zapewnia  Użytkownikowi  realizację uprawnień wynikających  z  ustawy  o 
ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich 
danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu 
SkyHeroes jest dokonywane na podstawie przesłania pocztą elektroniczną stosownego 
żądania wraz z podaniem danych Użytkownika.
9. Skorzystanie  z  prawa  usunięcia  własnych  danych z  systemu  SkyHeroes jest 
równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
10.Wraz z usunięciem Konta Użytkownika SkyHeroes usunie dane Użytkownika na stałe i 
bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 
Platforma handlowa SkyHeroes ma jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak 
czas  i  adres  IP  logowania  Użytkownika  po  usunięciu  Konta  Użytkownika  na  potrzeby 
Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu 
ich rozliczenia.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na  podstawie 
Regulaminu  strony  zobowiązują się do  jego  rozstrzygnięcia  w  sposób  polubowny 
działając w dobrej wierze. 
3. W  razie  niemożliwości  dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem 
właściwym  miejscowo  dla  rozstrzygnięcia  sporu  będzie  sąd  właściwy  dla  siedziby 
SkyHeroes. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest 
konsument. 
4. SkyHeroes zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu 
zarejestrowani  Użytkownicy  zostaną powiadomieniu  drogą mailową z  prawem 
wypowiedzenia  umowy  w  terminie  14  dni.  Zmiany  Regulaminu  wchodzą w  życie  z 
upływem terminu wypowiedzenia.
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu